คาสิโนผักกาด บ้านผักกาดจันทบุรี

คาสิโนผักกาด จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ฝั่งตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา อยู่ในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อเข้าไปยังประเทศกัมพูชาได้หลายจุด ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน ที่มีเส้นทางการค้าที่สะดวกกว่า

เมื่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้น จึงตั้งให้เป็นจุดผ่านแดน เพื่อความสะดวกในการเดินทางข้ามเขตแดนไปมาหากัน และในบริเวณจุดผ่านแดน มีการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้ากัน ในจังหวัดจันทบุรี มีจุดผ่านแดนทั้งหมด 5 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง

(ด่านถาวรบ้านแหลมและบ้านผักกาด) และจุดผ่อนปรน 3 แห่ง (จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี บ้านสวนส้ม และบ้านบึงชนังล่าง)

จุดผ่านแดนถาวร เป็นไปเพื่อการค้าและการสัญจรของบุคคล ยานพาหนะ รวมทั้งการเดินทางเข้า – ออกของบุคคลจากประเทศที่สาม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระบบสากลว่าด้วยความตกลงในการสัญจรข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

จุดผ่อนปรน เป็นไปจุดผ่านแดน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของประชาชนในระดับท้องถิ่น ทั้งของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ให้ได้รับประโยชน์ในด้านการค้า(เล็กๆ น้อยๆ)และสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน

ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชาในเขตจังหวัดจันทบุรี ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการทำให้เกิดการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทย – กัมพูชา เป็นทั้งจุดติดต่อค้าขาย นำเข้า ส่งออก รวมถึงการว่าจ้างแรงงาน ซึ่งปัจจุบันนี้ นอกจากจะมีการค้าโดยตรงกับประเทศกัมพูชาแล้ว

ความสัมพันธ์ทางการค้า ยังขยายตัวข้ามไปยังประเทศเวียดนามด้วย

สินค้าที่ไทยส่งออกไปขาย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ผลไม้ อาหารสัตว์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องยนต์ อะไหล่รถยนต์ ส่วนส่ิงที่ประเทศไทยซื้อขายนำเข้าจากประเทศกัมพูชา ได้แก่มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง เศษเหล็ก เศษอลูมิเนียม อุปกรณ์เครื่องจักร์ เป็นต้น

จุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง ในจังหวัดจันทบุรี คือด่านบ้านแหลม และด่านบ้านผักกาด ทั้งสองแห่งอยู่ในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน และสองแห่งนี้สามารถขออนุญาติผ่านเข้า-ออก ได้ทั้งบุคคล และยานพาหนะ

คาสิโนตามแนวชายแดน  ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เกิดขึ้นใกล้ จุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรน โดยมีเป้าหมายอำนวยความสะดวก สำหรับนักเล่นพนันชาวไทยโดยเฉพาะ และทั้งหมดเปิดให้บริการทั้ง โรงแรมและคาสิโน เฉพาะจังหวัดจันทบุรี พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

มี คาสิโน หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า “บ่อน” ใน 4 พื้นที่  ชาวชุมชนชายแดน รวมถึงชุมชนใกล้เคียงต่างเคยเข้าไปเยี่ยม ยล ทดลองเล่นการพนันและเครื่องเล่นใน บ่อนคาสิโนชายแดน ครั้ง แล้วครั้งเล่า บ่อนตามแนวชายแดนจึงส่งผลกระทบทั้งต่อชุมชนชายแดน ชุมชนใกล้เคียง

และชุมชนเมืองจันทบุรี ที่อยู่ไกลจากชายแดน กว่า 60 กิโลเมตร ดังกรณีศึกษาถึงผลกระทบของบ่อนตรงจุดผ่าน แดนถาวรบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งนํ้าร้อน จังหวัด จันทบุรี ซึ่งมีคาสิโนตั้งอยู่ในฝั่งกัมพูชามากถึง 10 แห่ง

 

คาสิโนผักกาด

 

ความเป็นมาของบ่อน คาสิโนผักกาด

คาสิโนผักกาด บ่อนคาสิโน (Casino) ถือเป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่ง ที่หลายรัฐบาลทั่วโลกต่าง เชื่อกันว่าน่าจะเป็นแหล่งเพิ่มรายได้ที่สำคัญจำนวนมหาศาลให้กับประเทศของตน ซึ่งจะเป็นรายได้ขาเข้าแทนการค้าการขาย หรือการท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งการบริโภค

ภายในประเทศ ที่นับวันจะยิ่งคงที่และลดลงเรื่อย ๆ ตามกระแสคลื่นเศรษฐกิจปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบ่อนฯ จะขัดต่อหลักคำสอนความเชื่อทางศาสนาที่ประเทศ ของตนนับถือศรัทธาว่าเป็นสิ่งไม่ดีชั่วร้ายเต็มไปด้วยอบายมุข ปัญหาสังคม และการ

ก่ออาชญากรรมในรูปแบบอื่น ๆ ตามมาก็ตาม ตรงกันข้ามความเชื่อที่ว่าบ่อนฯ เป็น แหล่งเพิ่มรายได้ดังกล่าว ดูจะมีน้ำหนักหรือมีสัดส่วนทางผลประโยชน์ดีกว่าปัญหา ผลกระทบข้างต้น ดังนั้น การเปิดบ่อนฯ ถูกกฎหมายจึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า

และเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจอันดับต้น ๆ ต่อการพัฒนาประเทศ การถกเถียงการศึกษาการเปิดบ่อนฯ ที่ผ่านมา ได้สะท้อนให้เห็นอีกแง่มุมหนึ่ง พนันและนำผลกระทบมาสู่ครอบครัวหรือไม่ 2) สร้างผลกระทบต่อชนชั้นในสังคม หรือไม่ เช่น คนรวยเล่นพนันเพื่อความบันเทิง

แม้จะเสียการพนันก็ไม่ถือว่าเป็นผลกระทบ เชิงลบ แต่ถ้าคนยากจนเล่นพนันก็จะเกิดกระทบเชิงลบได้ง่าย 3) ก่อให้เกิดปัญหา

อาชญากรรมจากภาวะหนี้สินจนต้องไปประกอบอาชญากรรม เช่น การคอรัปชั่นใน หน้าที่ หรือการลักทรัพย์ เป็นต้น 4) กระทบต่อปัญหาศีลธรรมหรือไม่ ถ้าประชาชน มีความเชื่อในศาสนา ดังนั้นกรณีที่คนไม่นับถือศาสนาแล้วการพนันก็ไม่มีผลกระทบ หรือไม่ 5) สถานที่ตั้งบ่อนฯ

ควรอยู่ในพื้นที่ใด ระหว่างที่ตั้งอยู่ห่างไกลชุมชน อยู่ในย่าน ชุมชน และ 6) การอนุญาตให้เข้าไปเล่นพนันจะต้องมีเงื่อนไขหรือไม่ เพื่อเป็นการจัด ระเบียบให้อยู่เป็นที่เป็นทาง เช่น อายุ รายได้ คนในหรือต่างประเทศ ระยะเวลาที่เปิด ให้เล่น เป็นต้น (ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2556;

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2555: 28) ถึงแม้ว่าข้อถกเถียงข้างต้น จะยังไม่มีข้อสรุป แต่การดำเนินการเปิดบ่อนฯ ได้ขยายตัวอย่างมาก โดยมิได้กระจุกตัวแต่ประเทศที่เจริญแล้วเท่านั้น ประเทศที่ ด้อยพัฒนา หรือกำลังพัฒนาบางประเทศต่างก็เชื่อในแนวคิดดังกล่าวเช่นกัน

โดยจะ เห็นได้จากการก่อรูปธุรกิจบ่อนฯ ตลอดจนการเติบโตของตลาดบ่อนฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ ประเทศสิงคโปร์ กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และพม่า โดย ประเทศเหล่านี้มีแนวนโยบายส่งเสริมการเปิดบ่อนฯ ถูกกฎหมาย จุดประสงค์เพื่อเพิ่ม

แหล่งเงินเก็บให้แก่ประเทศ สอดคล้องกับผลการศึกษาของศูนย์ศึกษาปัญหาพนัน (2555) พบว่า การลงทุนบ่อนฯ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในเอเชียแปซิฟิก สะท้อนได้จาก ประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย และคาดการณ์ในปี พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 43

จากร้อยละ 29 ในปี พ.ศ.2553 มีทั้งการดำเนินการโดยรัฐเอง หรือให้สัมปทาน แก่บริษัทเอกชน และเพื่อเป็นการยืนยันการเติบโตของตลาดบ่อนฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบริเวณพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกประเทศไทย – กัมพูชา ใน จ.สระแก้ว จันทบุรี และตราด

งานวิจัยของชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และคณะ (2557) ชี้ว่าปรากฏการณ์ที่ไป หนุนเสริมการเติบโตของการดำเนินธุรกิจบ่อนฯ กล่าวคือ หลังจากปี พ.ศ. 2540

เป็นต้นมา จ.จันทบุรี มีบ่อนฯ จำนวน 6 แห่ง คือ บริเวณ จุดผ่านแดนถาวรช่องผักกาด และตลาดการค้าบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ได้แก่ 1) ไดมอนด์ คราวน์ คาสิโนบ้านผักกาด   (Diamond Crown Casino) 2) ไพลิน ฟลามมิงโก้ คาสิโน (Pailin Flamingo Casino) 3) เค อา วิกตอร์เรีย คาสิโน (K.R. Victoria Casino) 4) แกรนด์ เจ เอ็ม คาสิโน แอน โฮเทล (Grand J.M Casino and Hotel) และ 5) โกลเด้น วิกตอร์เรีย คาสิโน (Golden Victoria Casino) 6) นาซ่า เวิลด์ คาสิโน (Nasa World Casino) ซึ่งตั้งอยู่ บริเวณบ้านผักกาด ส่วนบริเวณบ้านแหลม ได้แก่ ดราก้อน คาสิโน คลับ (Dragon Casino Club) ทั้งหมดตั้งอยู่ จ.ไพลิน ประเทศกัมพูชา

 

คาสิโนผักกาด

 

จุดผ่านแดนถาวรช่องผักกาด

คาสิโนผักกาด  จันทบุรี หนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออก มีอาณาเขตด้านทิศตะวันออกติดต่อกับกัมพูชา เป็นระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร ในพื้นที่ อ.สอยดาวและ อ.โป่งน้ำร้อน มีพื้นที่ติดกับจังหวัดพระตะบองและกรุงไพลินของกัมพูชา แนวพรมแดนส่วนใหญ่เป็นคลองลำห้วยและสันปันน้ำของทิวเขาบรรทัด แต่การเล่น คาสิโนออนไลน์กับ UFABET ก็เป็นทางออกที่ผู้เล่นทุกคนจต้องการ

ด้วยเหตุนี้ทำให้ชายแดนเมืองจันทบุรีเขตของอ.โป่งน้ำร้อน จัดได้ว่ามีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจนำเงินเข้าสู่จังหวัดได้ไม่น้อยเนื่องจากที่ ตลาดการค้าชายแดนที่เป็นจุดผ่านแดนถาวรทั้งอยู่ถึง 2 ด้วยกัน ที่แรกคือ “ตลาดการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องผักกาด-ช่องพรม” ตั้งอยู่ที่บ้านคลองใหญ่ หมู่ 4 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน อยู่ตรงข้ามกับบ้านโอร์สะกรอม กรุงไพลิน เป็นเส้นทางในการลำเลียงสินค้าและส่งออกนำเข้าที่สำคัญ นอกจากนี้ทางฟากกัมพูชายังมีบ่อนกาสิโน 3 บ่อน ทำให้มีคนไทยจำนวนหนึ่งนิยมข้ามไปเล่นการพนัน

ช่องผักกาด เป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นจุดผ่อนปรนที่อนุญาตให้เฉพาะชาวไทยเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้ระหว่างเวลา 07.00 – 16.00 น. จุดผ่านแดนแห่งนี้ มีระยะทางห่างจากกรุงไพลินเพียง 17 กิโลเมตร ซึ่งใกล้กว่าจุดผ่านแดนอื่นๆ ใช้เวลาในการเดินทางถึงกันเพียงครึ่งชั่วโมง ที่นี่ในอนาคตคาดว่าจุดผ่านแดนถาวรช่องผักกาดแห่งนี้ จะเป็นตลาดศูนย์รวมสินค้าจากทั้งสองประเทศที่มีขนาดใหญ่ เพราะปัจจุบันได้มีการทำถนนลาดยางสายจุดผ่อนปรนบ้านผักกาด หมู่ที่ 4 จากทางหลวงหมายเลข 3193 สู่ชายแดน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ตัวตลาดเดิมมีลักษณะเป็นห้องแถวไม้ชั้นเดียวปลูกเรียงกัน แต่ล่าสุดได้มีภาคเอกชนของจันทบุรีสร้างตลาดเป็นอาคารคอนกรีตถาวรเพื่อให้มั่นคงถาวรมากยิ่งขึ้น

จากตลาดช่องผักกาดมาอีกประมาณ 20 กิโลเมตร ก็จะถึงอีกหนึ่งเป้าหมายคือ “จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม หรือ ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านแหลม” ตั้งอยู่ที่บ้านแหลม หมู่ 4 ต.เทพนิมิต ห่างจากอ.โป่งน้ำร้อน 46 กิโลเมตร อยู่ตรงข้ามกับบ้านกร็อมเรียง อ.กร็อมเรียง จังหวัดพระตะบอง เป็นจุดส่งออกสินค้าจากไทยไปกัมพูชาที่สำคัญอีกเส้นทางหนึ่ง นอกจากนี้ที่บ้านกร็อมเรียงยังมีบ่อนกาสิโนอยู่ 1 บ่อน มีคนไทยข้ามแดนไปเล่นการพนันกันพอสมควร การข้ามแดนอนุญาตเฉพาะผู้ที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีเท่านั้น ระหว่างเวลา 07.00-20.00 ตลาดที่นี่มีขนาดใหญ่กว่าที่ช่องผักกาด และมีผู้คนเดินกันขวักไขว่คึกคัก นอกจากเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภค บริโภคแล้ว ยังเป็นตลาดแรงงานที่มักมีชาวกัมพูชาเข้ามาหางานทำจากนายจ้างชาวไทยผลัดเปลี่ยนทุกวัน และนอกจากจุดผ่านแดนถาวรแล้วยังมีจุดผ่อนปรนอีก 3 แห่งได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านบึงชะนังล่าง ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน อยู่ตรงข้ามกับบ้านสวายเวง อ.กร็อมเรียง จังหวัดพระตะบอง จุดผ่อนปรนนี้ไม่ได้จุดทำการค้า แต่เปิดเพื่อให้แรงงานเขมรสามารถข้ามรับจ้างทำงานในไทยแบบเช้าไปเย็นกลับได้ เนื่องจากชาวบ้านแถบบึงชะนังล่างของไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมีความต้องการแรงงานสำหรับทำไร่นา

จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว อยู่ตรงข้ามกับบ้านโอร์ลำดวน อ.พนมปรึก จังหวดพระตะบอง เป็นจุดผ่อนปรนที่มีขนาดใหญ่และเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญอีกเส้นทางหนึ่ง

จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม ต.สะตอน อ.สอยดาว อยู่ตรงข้ามกับบ้านสังกะสี อ.พนมปรึก จังหวัดพระตะบอง จุดผ่อนปรนไม่ใช่เส้นทางขนส่งสินค้า แต่เปิดเพื่อให้ประชาชนกัมพูชาสามารถเข้าออกซื้อสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันได้